Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ____________________ (......) tarafından hazırlanmıştır.

Değerli müşterilerimiz; 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ( “Kanun” ) kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmış olup kişisel verilerinizin korunması ve kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilme Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (“Anayasa”) gereği temel haklarınızdandır. Bu doğrultuda kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve işlenmesi, ...... için büyük önem ve hassasiyet içermesinin yanı sıra bir yükümlülük de olduğundan, verileriniz ...... tarafından Anayasa, Kanun ve alt düzenlemeleri çerçevesinde işlenmekte ve korunmaktadır.

Kanun’ un 10. maddesi ile “Veri Sorumlusuna”; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’ un 11. maddesinde sayılan diğer haklar konusunda bilgi verme yükümlülüğü yüklenmiş olup bu aydınlatma metni ile“Kanun” kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahip olacak “__________ LTD. ŞTİ. ” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunularak bilgilendirilmeniz hedeflenmektedir. 

1- ......’un Veri Sorumlusu Sıfatı

Veri sorumlusu Kanun’un 3-ı. maddesinde kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmış olup ...... siz değerli müşterilerimize/potansiyel müşterilerimize ilişkin veriler bakımından veri sorumlusudur. 


2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Siz değerli müşterilerimize ait ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi, kimlik numarası/numaraları, diğer kimlik bilgileri, fotoğraf, banka hesap numaraları, adres, cinsiyet bilgisi, oturma izni, ses kaydı şeklindeki kişisel veriler; 

• yapacağınız sözleşmelerin kurulması, ifası, sonlandırılması da dahil olmak üzere tüm aşamaları kapsamında, 

• hizmetlerimizin sunulması ve yine bu kapsamda müşteri kimliğinizin doğrulanması,

• müşteri hesaplarının ve arşivlerinin korunması,

• yasal ve idari tedbirlere uyulması amacıyla,

• aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlerde kullanılması, yeni ürün ve hizmet tekliflerinin sizlere iletilebilmesi, 

• sistemlerimizin performansının ölçülerek müşteri memnuniyetinin üst seviyede tutulması, 

• web sitemiz, mobil uygulamalarımız, diğer çevrimiçi uygulama ve ürünlerimizin güvenliğinin sağlanması, 

• modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti, 

• gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi, 

• ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması, 

• Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi amacıyla yine işbu mercilere bildirilmesi,

• mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, 

• müşteri hesap güvenliği ile sistem güvenliğinin sağlanması; kara paranın aklanmasının önlenmesi mevzuatı kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, dolandırıcılık ve suçların önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla

 işlenmektedir. 


3- Kişisel Verilerinizin Aktarılması

...... nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve aşağıdaki haller dışında üçüncü şahıslara aktarılmaz;......;

• Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, 

• Kişisel verileri alma yetkisi bulunan her türlü kamu tüzel kişilerine, otoritelere,

• Grup şirketlerine, 

• faaliyetlerimizi yürütmek üzere hukuk, vergi vb. alanlarda hizmet, destek ve danışmanlık alınan üçüncü taraflarla, satış, pazarlama, hedefleme faaliyetleri ve sair alanlarda destek veren üçüncü taraflara, 

• hizmet alınan üçüncü taraflara, 

• işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara,

• hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar/kişiler ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara/kişilere 

hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde kişisel verilerinizi aktarabilecektir.


4- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz;

• tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, 

• yapacağınız bildirimler vasıtasıyla, 

• web sitemiz, mobil uygulamalar, diğer çevrimiçi uygulama ve ürünlerimiz aracılığıyla, 

• çağrı merkezimizle veya hizmet aldığımız çağrı merkezimizle yapacağınız görüşmeler aracılığıyla,

• KPS, SMS, elektronik posta gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla

tamamen veya kısmen o......atik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak o......atik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere ...... dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmakta ve mevzuat çerçevesinde belirlenmiş süreler içerisinde saklanmaktadır. 

Kişisel verileriniz; 

• Üyelik sözleşmesinin müzakeresi, kurulması ve ifası (KVKK m.5/2-c) ile

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ......’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-f) hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir.

• Ayrıca, verilerin yurt dışına aktarılması şeklindeki veri işleme faaliyeti ise ilgili kişinin “açık rızası”nın alınması kaydıyla gerçekleştirilecektir.


5- Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız......’a başvurarak sizinle ilgili;

i. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel veri işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

vi. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii. (v) ve (vi) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii. İşlenen verilerin münhasıran o......atik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.


6- Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

Bir üst maddede, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi; 

i. Aşağıda yazılı ...... adresine kimliğinizi tevsik edici bilgiler ile şahsen,

ii. Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ......’a bildirilmiş ve ...... sisteminde kayıtlı bulunan güncel elektronik posta adresiniz vasıtasıyla __________________ adresine, iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen usul ile yapacağınız başvurularınızda;

i. Adınız, soyadınız, başvuru yazılı ise tarih ve imzanız

ii. T.C. vatandaşı iseniz 11 haneli T.C. kimlik numarası 

iii. T.C. vatandaşı değil iseniz oturum izniniz, ve kimlik numaranız

iv. Tebligata esas yerleşim veya iş yeri adresiniz

v. Bildirime esas elektronik posta adresiniz ve varsa telefon numaranız

vi. Talep konusu

mutlak surette belirtilmeli, talep konunuza ilişkin her türlü bilgi ve belge de okunaklı şekilde başvurunuza eklenmelidir.  

Başvurularınız ...... tarafından yapılacak kimlik doğrulamasını müteakip kabul edilecek, yasal süre içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda yanıtlanacaktır. Önemle belirtmek isteriz ki yazılı başvurularda evrakın ......’a ulaştığı tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda başvurunun ......’a ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak esas alınacaktır. Başvurularınızın yanıtlanması esas olarak ücretsiz bir süreç olup eğer ki yanıtlama süreci bir maliyet gerektiriyorsa mevzuat kapsamında veya idari olarak belirlenmiş/belirlenecek tarifedeki ücret tarafınıza yansıtılacaktır. 

Ticaret Sicil No: ____________ Mersis No: ________________

Ticaret Unvanı: ______________________Adres: ________________________________

İnternet sitesinin adresi: ___________________KEP adresi: ________________________