Deniz sigortacılığı, işletmeleri ve bireyleri denizcilik faaliyetleri ile ilgili risklerden kaynaklanan mali kayıplardan koruyarak çözümler üretmektedir. Bu çözümler, gemilere, teknelere ve kargoya verilen fiziksel hasarın yanı sıra gemilerin veya yüklerinin neden olduğu yaralanmalar veya hasarlar için alınan teminatlar olabilir.


Üçüncü Şahıs Sorumluluğu

"Deniz mali sorumluluk sigortası" olarak da bilinen üçüncü şahıs sorumluluk sigortası, bir geminin, deniz taşıtının üzerinde veya çevresinde meydana gelen bedeni hasar ya da mal hasarı nedeniyle sigortalıya karşı istenen üçüncü şahıs taleplerini teminat altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü, sigortalıyı bu tür hasarlar sonucunda oluşabilecek mali kayıplardan korumayı amaçlamaktadır. Deniz mali sorumluluk sigortası, kargo gemileri, gezi tekneleri, balıkçı tekneleri ve diğer gemi türleri gibi çeşitli gemi ve deniz taşıtları için satın alınabilir. Bu sigorta, belirli gemi türleri ve faaliyetleri için de gerekli olmaktadır.


Koruma ve Tazminat (P&I)

Koruma ve tazminat sigortası, bir geminin veya diğer deniz taşıtlarının mülkiyeti, işletilmesi ve bakımı sonucunda oluşabilecek hasarları teminat altına alan bir deniz sigortası türüdür. Bu sigorta türü, sigortalıyı bu tür yükümlülükler nedeniyle oluşabilecek mali kayıplardan korumayı amaçlamaktadır. P&I sigortası genellikle yasal savunma masrafları ve bir talep durumunda hüküm verilen zararlar için teminat sağlamaktadır. Ayrıca kişisel yaralanma, mal hasarı, çevre kirliliği ve diğer türdeki haksız fiillerden kaynaklanan taleplere yönelik korumayı da kapsamaktadır. P&I sigortası genellikle gemi sahipleri, gemi operatörleri, gemi kiracıları tarafından satın alınır. Belirli gemi türleri veya faaliyetler için zorunlu tutulmaktadır.


Deniz Tesisatları Sigortaları

Deniz tesisatları sigortası, petrol kuleleri, rüzgar türbinleri ve diğer deniz tesisleri gibi açık deniz yapılarının inşası, işletilmesi, bakımı ve onarımı ile ilgili riskleri teminat altına alan bir sigorta türüdür. Deniz tesisatları sigortası, yangın, patlama, doğal afetler ve ekipman arızaları gibi durumların neden olduğu mal hasarı ve iş kesintisi için teminat sağlar. Ayrıca, kirlilik, ekipman arızaları ve diğer operasyonel sorunlardan kaynaklanan üretim kaybı gibi tesisin faaliyetlerinden kaynaklanan durumları da kapsayabilir. Genellikle petrol ve gaz şirketleri, rüzgar enerjisi şirketleri ve açık deniz endüstrisinde faaliyet gösteren diğer şirket türleri gibi denizcilik tesisleri işleten şirketler tarafından satın alınır.


Gemi Sigortası

Gemi sigortası, gemiler, tekneler ve diğer deniz taşıtları gibi gemilerin mülkiyeti, işletilmesi ve bakımı ile ilgili riskleri teminat altına alan bir sigorta türüdür. Gemi sigortası genellikle çarpışma, batma veya karaya oturma nedeniyle oluşan hasarlar gibi gemide meydana gelen fiziksel hasarları teminat altına alır. Ayrıca, geminin kullanım kaybı teminatını, karşı tarafın alacaklarına ilişkin sorumluluğu ve gemiye özgü diğer riskleri de içerebilir.


Kaldırma Ekipmanları Sigortası

Kaldırma ekipmanı sigortası, vinçlerin, diğer kaldırma ekipmanlarının mülkiyeti, işletimi ve bakımı ile ilgili riskleri teminat altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü, sigortalıyı ekipmanın hasar görmesi sonucu oluşabilecek mali kayıplardan ve ekipmanın çalışmasından doğabilecek üçüncü şahıs sorumluluklarından korumayı amaçlamaktadır.

Kaldırma ekipmanı sigortası genellikle çarpışma, yangın veya ekipman arızasından kaynaklanan hasarlar gibi ekipmana verilen fiziksel hasarları kapsar. Bu tür bir sigorta genellikle inşaat şirketleri, üretim şirketleri ve faaliyetlerinde kaldırma ekipmanı kullanan diğer şirketler gibi vinçler, yük asansörleri ve diğer kaldırma ekipmanı türlerini işleten şirketler tarafından satın alınır.


Mal Taşıma Sigortası

Mal taşıma sigortası, malların karayolu, demiryolu, hava veya deniz yoluyla taşınmasıyla ilgili riskleri teminat altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü, sigortalıyı, taşıma sırasında eşyanın hasar görmesi veya eşyanın kaybolması sonucu oluşabilecek mali kayıplardan korumayı amaçlamaktadır. Genellikle mallarda yangın, çarpışma, batma veya karaya oturma gibi fiziksel hasarları teminat altına alır. Bu tür bir sigorta genellikle, nakliye komisyoncuları, nakliye şirketleri, nakliye şirketleri ve malların nakliyesini gerçekleştiren diğerleri gibi malları taşıyan işletmeler tarafından satın alınır.


Genel Kargo Sigortası

Genel kargo sigortası, çok çeşitli mal ve ticari eşyanın taşınması, depolanması ile ilgili riskleri teminat altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü, sigortalıyı yükün hasar görmesi sonucu oluşabilecek mali kayıplardan, yükün taşınması ve depolanmasından doğabilecek kayıplardan korumayı amaçlamaktadır. Bu sigortayı genellikle nakliye komisyoncuları, nakliye şirketleri ve depo operatörleri gibi malları ve malları taşıyıp depolayan işletmeler tarafından satın alınmaktadır.


Proje Kargo Sigortası

Proje kargo sigortası, ağır makine, endüstriyel ekipman ve diğer özel kargo türleri gibi büyük ve karmaşık kargo kalemlerinin taşınması, depolanması ile ilgili riskleri teminat altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü, sigortalıyı yükün hasar görmesi sonucu oluşabilecek mali kayıplardan ve yükün taşınması ve depolanmasından doğabilecek kayıplardan korumayı amaçlamaktadır. Proje kargo sigortası, yangın, çarpışma, batma veya karaya oturma gibi nedenlerle kargoya verilen fiziksel hasarları teminat altına alır. Ayrıca, kargonun kullanım kaybı teminatı, üçüncü şahıs iddialarına ilişkin sorumluluk ve kargoya özgü diğer riskleri de içerebilir. Yükün taşınması ve depolanması sırasında ortaya çıkabilecek vinç kiralama ve geçici depolama masrafları gibi ek masrafları da teminat altına alabilir. Genellikle mühendislik ve inşaat şirketleri, petrol ve gaz şirketleri, özel kargoları işleyen diğer şirketler gibi büyük ve karmaşık kargo kalemlerini taşıyıp depolayan işletmeler tarafından satın alınır.


Başlangıçta Gecikme (DSU)

Başlangıçta gecikme sigortası, petrol kulesi, rüzgar çiftliği veya benzeri bir deniz tesisinin devreye alınmasındaki gecikmeler nedeniyle oluşabilecek mali kayıpları teminat altına alan bir deniz sigortası türüdür. Bu sigorta türü, sigortalıyı doğal afetler, ekipman arızaları ve diğer operasyonel riskler gibi çeşitli nedenlerle tesisin devreye alınmasında yaşanan gecikmeler sonucunda oluşabilecek mali kayıplardan korumayı amaçlamaktadır. Genellikle tesisin devreye alınmasındaki gecikmenin bir sonucu olarak meydana gelebilecek gelir kaybı, ek masraflar ve diğer mali kayıpları teminat altına alır. Teminat ayrıca bir iddia sonucunda ortaya çıkabilecek yasal savunma masrafları ve diğer masraflar için korumayı da içerebilir. Bu sigorta genellikle petrol ve gaz şirketleri, rüzgar enerjisi şirketleri ve açık deniz endüstrisinde faaliyet gösteren diğer şirket türleri gibi denizcilik tesisleri işleten şirketler tarafından satın alınır.


Nakliyeciler Sorumluluğu

Nakliyeciler sorumluluk sigortası, malların elleçlenmesi ve taşınmasından doğan zararlar için nakliyedeki olası durumlarda teminat altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü, nakliye sorumlusunu bu tür talepler sonucunda oluşabilecek mali kayıplardan korumayı amaçlamaktadır. Genellikle yasal savunma masrafları ve bir talep durumunda ödenmesi gereken zararlar için teminat sağlar. Teminat, taşıma sırasında malın kaybolması veya hasar görmesi, teslimin gecikmesi, malın teslim edilmemesi gibi durumlardan doğan tazminat taleplerini de kapsayabilir. Gümrük, özel tüketim vergisi ve diğer yasal uyumluluk sorunlarından kaynaklanan talepler için teminat da içerebilir. Bu sigorta türü, genellikle malların nakliyesini ve depolanmasını sağlayan nakliye ve lojistik şirketleri tarafından satın alınır.


Yurt Dışı Taşıyıcı Sorumluluk

Yurt dışı taşıyıcı sorumluluk sigortası, malların uluslararası karayolu taşımacılığında taşıyıcıların ve göndericilerin haklarını düzenleyen uluslararası anlaşmalarda bulunur. Yurt dışı taşıyıcı sorumluluk sigortası, malların hasar görmesi veya çalınması dahil olmak üzere, malların karayoluyla taşınmasından kaynaklanan kayıplara, kaybolmasına veya hasar görmesine karşı sorumluluk sağlayan bir teminat türüdür.


Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk

Yurtiçi taşıyıcı mali sorumluluk sigortası, tek bir ülkede faaliyet gösteren nakliyecileri, taşıma sırasında malların hasar görmesi, kaybolması, yolcuların ölümü veya yaralanması durumunda mali kayıplara karşı teminat sağlar. Genellikle, nakliye sırasında kaybolan, çalınan veya hasar gören mallar için nakliyecinin sorumluluğunu kapsar. Bu sigorta türü genellikle yurtiçi taşımacılık işiyle uğraşan taşıyıcılar için zorunludur.


Tekne İnşaat Sigortaları

Tekne inşaat sigortaları, inşa sürecinde bir geminin hasar görmesi ya da karşılaşabileceği diğer riskler karşısında, gemi yapımcılarını, gemi sahiplerini ve işletmecileri mali kayıplara karşı korumak için yapılan bir sigorta türüdür. Gemide meydana gelen maddi hasar, gecikmeler nedeniyle kullanım ve kazanç kaybı, üçüncü kişilerin yaralanması veya mallarına zarar gelmesi durumunda yasal sorumluluk ve inşaat süreci ile ilgili diğer masraflar dahil olmak üzere çeşitli riskleri kapsayabilir. Bu sigortanın kapsam, gemi yapımcısının, gemi sahibinin veya operatörün özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirilebilir.


Gemi Onarımcıları Yasal Sorumluluk

Gemi onarımcıları yasal sorumluluk sigortası, bir gemi onarım şirketinin, onarım çalışmaları sırasında bir müşterinin gemisinde meydana gelen kayıp veya hasara ilişkin yasal yükümlülüğünü kapsar. Bu sigorta, onarım işlemi sırasında müşterinin malına gelebilecek kayıp veya hasardan kaynaklanan bir dava durumunda gemi onarım şirketine mali koruma sağlar. Poliçe, bir davayı savunma masraflarını ve hükmedilebilecek her türlü zarar veya tazminatı kapsar. Gemi onarım şirketlerinin onarım sürecinde öngörülemeyen durumlardan kaynaklanan mali kayıplardan korunmasına yardımcı olduğu için önemlidir.


Tersane Sigortaları

Tersane sigortaları, tersane işleten işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir sigorta teminat türüdür. Kazalar, doğal afetler, hırsızlık veya diğer beklenmeyen olaylar nedeniyle doğabilecek mali kayıpları teminat altına alır. Teminat türleri değişebilir ama diğerlerinin yanı sıra mülk hasarı, sorumluluk kapsamı, iş kesintisi ve işçi tazminatını içerebilir. Tersane sigortasının amacı, tersaneye ve çalışanlarına finansal koruma sağlamak, mal, ekipman, malzeme, ürün kayıp veya hasarına karşı korumaktır.


Gemi Kira Kaybı Sigortaları

Gemi kira kaybı sigortaları, açık deniz ve denizcilik sektörleri için önemli bir sigortadır. Bu sigorta, gemiyi kullanım amacına uygun olarak kullanılamaz hale getiren beklenmedik ve öngörülemeyen bir olay nedeniyle gemi sahipleri, kiracılar ve operatörler için kira geliri kaybına karşı finansal koruma sağlar. Bu sigorta olaylarına kazara hasar, makine arızası veya topraklamayı örnek verilebilir. Gemi kira kaybı sigortası, bir geminin müsait olmaması durumunda mali kaybın azaltılmasına yardımcı olur ve böylece gemi sahibinin işi için güvenlik sağlar.


Gemi Kreditörü Koruma Sigortası

Gemi kreditörü koruma sigortası, borçlunun sigortasının yanıt vermemesi durumunda bir bankanın veya borç verenin ipoteğini korumaktadır. Mortgage faiz sigortası (MII), kredi için teminat görevi gören bir mülkün hasar görmesi, kaybolması veya tahrip olması durumunda ipotek kredisi verenlerin çıkarlarını koruyan bir sigorta türüdür. Bu sigorta poliçesi, kredi tamamen geri ödenmeden önce mülkün hasar görmesi veya tahrip olması durumunda ipotek kredisi verenin uğradığı mali zararı kapsar. Bir kayıp durumunda, sigorta şirketi ipotek kredisi verene ödenmemiş kredi bakiyesini ödemek için gerekli tutarı poliçe limitine kadar öder. Gemi kreditörü koruma sigortası, ipotek kredisi verenlere rahatlık sağlar ve yatırımlarının korunmasını sağlamaya yardımcı olur.

DENİZCİLİK SSS

Denizcilik sigortaları; gemi, yük ve denizle ilgili diğer riskleri teminat altına alan bir sigorta türüdür. Hırsızlık, gemi veya yükün hasar görmesi gibi olaylardan kaynaklanan mali kayıplara ve nakliye veya taşıma sırasında oluşabilecek diğer tehlikelere karşı korunmaya yardımcı olur.

Denizcilik sigortası; hırsızlık, gemi veya kargo hasarı, doğal afetler, nakliye veya nakliye sırasında meydana gelebilecek diğer tehlikeler dahil olmak üzere birçok riski kapsar. Kapsam, her poliçe sahibinin ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir.

Denizcilik sigortalarına ihtiyacı olanlar arasında; gemi şirketleri, ihracatçılar, ithalatçılar ve diğer ticari işletmeler bulunabilir. 

Denizcilik sigortasının maliyeti, teminat miktarına, ilgili nakliye veya nakliye türüne ve yükün değeri ve taşındığı yol gibi diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Doğru denizcilik sigortası poliçesini seçmek, işletmenizin özel ihtiyaçlarının, ilgili nakliye türünün ve taşınan yükün değerinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Denizcilik sigortası konusunda uzmanlaşmış kişiler ile çalışmanız gerekmektedir.

Denizcilik sigortası daha geniş bir risk yelpazesini kapsamaktadır ve genellikle yükü taşıyan gemi veya gemiyi kapsarken, yük sigortası özellikle taşınan malları kapsar.

Evet, denizcilik sigortası online olarak satın alınabilir. Ancak doğru teminatların olduğundan emin olmak için denizcilik sigortaları konusunda uzmanlaşmış bir broker ile çalışmanız önerilir. Bridge, özel ihtiyaçlarınızı değerlendirmenize ve sizin için doğru poliçeyi bulmanıza yardımcı olmaktadır.

Bridge, denizcilik sigortaları kapsamında birçok sigorta ürünü sunmaktadır. Bu ürünleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • 3.Şahıs Sorumluluk
 • Koruma&Tazmin Sigortaları
 • Deniz Üstü Yapılar
 • Gemi Sigortaları
 • Yat Sigortaları
 • Kaldırma Ekipmanları
 • Transit Emtea Sigortaları
 • Genel Kargo& Emtea Sigortaları
 • Proje Kargo Sigortaları
 • Nakliyat Gecikme ve Avans Sigortaları
 • Forwarder Taşıyıcı Sorumluluk
 • Yurtdışı Taşıyıcı Sorumluluk
 • Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk
 • Tekne İnşaat Sigortaları
 • Gemi Onarımcıları Yasal Sorumluluk
 • Tersane Sigortaları
 • Gemi Kira Kaybı Sigortaları
 • Gemi Kreditörü Korum Sigortasıdır.