Kaza sigortaları, kazalardan veya kasıtsız hareketlerden kaynaklanan kayıp veya zararları teminat altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta türünde, üçüncü taraf taleplerine yönelik sorumluluk kapsamının yanı sıra, maddi hasarlar veya tıbbi masraflar gibi birinci taraf kayıplarını da içerebilir. Kaza sigortası; işçi tazminatı, şirketlere açılan sorumluluk davaları ve otomobil sigortası gibi belirli risk türlerini de kapsamaktadır.


Ticari Genel Sorumluluk (CGL)

Ticari genel sorumluluk sigortası poliçeleri, işletmeleri çok çeşitli potansiyel sorumluluklardan korumak için tasarlanmıştır. İşletmelerdeki kayma ve düşme kazaları, ürün veya hizmetlerden kaynaklanan hasarlar, profesyonel hizmetlerdeki hatalar ve eksiklikler gibi olayları teminat altına alabilir. CGL poliçeleri hem tesis içi hem de tesis dışı olayları kapsayan sigorta çeşididir. İşletme sahipleri için olası dava riskini sigorta şirketine devretmelerine ve varlıklarını korumalarına yardımcı olduğu için önemli bir teminattır.


Üçüncü Taraf Bedensel Yaralanma

"Üçüncü Taraf Bedensel Yaralanma" süreçleri, bir kişinin başka bir kişiye veya kuruluşa zarar verdiği durumlarda açılan tazminat davasıdır. Bu tür davalar genellikle trafik kazaları, iş kazaları veya mal sahibi olarak sorumlu olunan yerde oluşan yaralanmalar gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu davalar genellikle yaralanmaların sebeplerinin araştırılmasını ve sorumlu tarafın belirlenmesini içermektedir. Tazminat davası kazanan taraf, yaralanmalarından kaynaklanan masraflarının karşılanmasını talep edebilir.


Üçüncü Şahıs Maddi Hasarı

"Üçüncü Şahıs Maddi Hasarı" süreçleri, bir kişi tarafından başkasının mülkünü zarara uğrattığı durumlarda açılan tazminat davalarıdır. Bu tür davalar genellikle trafik kazaları, doğal afetler veya iş kazaları gibi durumlarda ortaya çıkar. Bu davalar, hasarın sebeplerinin araştırılmasını ve sorumlu tarafın belirlenmesini içerir. Tazminat davası kazanan taraf, verilen hasarın tamiratını ya da değiştirilme ücretini talep edebilir.


Ürün Sorumluluk

Ürün sorumluluk, ürettikleri veya sattıkları bir ürünün neden olduğu herhangi bir zarardan yasal olarak sorumlu tutulan üretici veya satıcıyı ifade etmektedir. Tasarım hatası, üretim hatası, güvenli kullanım için yeterli uyarı ya da talimatın sağlanmaması gibi çeşitli sorunlardan kaynaklanabilir. Ürün sorumluluk davaları, her büyüklükteki şirkete karşı açılabilir. Yasal savunma, uzlaşma ve mahkeme kararları dahil olmak üzere önemli maddi kayıplara neden olabilir. Bu risklere karşı korunmak için şirketler, yasal savunma maliyetlerini ve bir ürün sorumluluk olayından kaynaklanabilecek her türlü yargı ve uzlaşmayı kapsayan ürün sorumluluk sigortası satın alabilirler. Şirketlerin ürün sorumluluk sigortasını genel risk yönetimi stratejilerinin bir parçası olarak düşünmeleri önemlidir.


Ürün Geri Çağırma + Ürün Garantisi + Mali Kayıplar

Ürün geri çağırma sigortasını kullanabilmek için, sigorta sahibinin ürünü tüketmesi veya kullanması durumunda bedensel yaralanmaya, hasara ya da kullanıcı kaynaklı olmayan bir hatanın olması gerekmektedir. Poliçe kapsamı, sigorta şirketleri arasında farklılık göstermektedir. Ancak temel durum, geri çağırma maliyetiyle sonuçlanacak kazara bir üretim hatası olması gerektiğidir. Ürün sorumluluk sigortası bedensel yaralanma durumlarını karşılar ancak geri çağırma masraflarını kapsamaz. Ürün garanti sigortası, ürünle ilgili herhangi bir sorun olduğunda, tehlikeli olup olmadığına bakılmaksızın çözüm üretmektedir. Ürün garanti sigortası tek başına satın alınabilse de, bu pek yaygın değildir. Bazı ürün geri çağırma poliçeleri, bir ürün garantisi unsuru sağlamak üzere genişletilebilir. Örneğin, belirli bir dini inanca yönelik bir gıdanın yanlış etiketlemeye sahip olması durumunda maliyeti oldukça yüksek olacaktır.


Ani ve Kaza Sonucu Sızıntı ve Kirlilik

Ani ve kaza sonucu sızıntı ve kirlilik kazası, kirletici kişi ya da kişilerin çevreye ani, plansız ve kasıtsız olarak salınarak hasara veya yaralanmaya neden olduğu bir olayı ifade eder. Bu olaylar, endüstriyel bir kaza, doğal afet veya diğer öngörülemeyen durumların bir sonucu olarak gerçekleşebilir. Standart sorumluluk sigortası poliçelerinin genellikle kirlilikle ilgili kayıpları kapsamadığını belirtmek önemlidir. Bridge, ani ve kazara sızıntı ve kirlilik için teminat sağlayan özel onaylar veya bağımsız poliçeler sunmaktadır.


İşveren Sorumluluk Sigortası

İşveren mali sorumluluk sigortası, bir çalışanın yaptığı iş nedeniyle yaralanması, hastalanması veya vefatı durumunda işvereni teminat altına alan bir sorumluluk sigortası türüdür. Bu tür bir sigorta, genellikle birçok ülkede kanunen zorunludur. İşverenler çalışanların vefatı, yaralanmaları veya hastalıklarının maliyetlerinden dolayı korumayı amaçlar. İşveren sorumluluk sigortası genellikle sağlık giderlerini, maaş kayıplarını, bir çalışanın yaralanması veya hastalığıyla ilişkili diğer maliyetleri kapsar. Ayrıca, çalışan ihmal nedeniyle işverene dava açmayı seçerse yasal ücretler için teminat sağlanabilir. İşveren sorumluluk sigortasının, çalışanın kendi ihmalini veya suistimalini kapsamayacağına dikkat etmek önemlidir.


Grup Ferdi Kaza

Grup ferdi kaza sigortası, kaza sonucu yaralanma veya ölüm durumunda bireyleri teminat altına alan bir sigorta türüdür. Genellikle işverenler veya kuruluşlar tarafından satın alınır. Bir tek kişi değil de çalışanlar veya üyeler gibi bir grup bireyi kapsar. Kapsam, kaza sonucu ölüm, kalıcı sakatlık veya geçici sakatlık durumunda mali yardımları içermektedir. Grup ferdi kaza sigortası, sağlık giderleri, rehabilitasyon giderleri, ölüm ya da cenaze giderleri gibi ek teminatları da kapsamaktadır. Grup ferdi kaza sigortası kapsamında sunulan teminat tutarı ve teminatlar, sigortacıya ve poliçeye göre değişiklik gösterebilir.


Olay Sorumluluğu

Sigortada olay sorumluluğu, bir olay sonucunda meydana gelen zararlar için sigorta şirketinin sorumlu olması anlamına gelmektedir. Bu olaylara, bir işletmenin veya bireyin ürün ve hizmetleri nedeniyle başka bir kişinin zarar görmesi veya vafatı örnek verilebilir. Sigorta şirketi, bu tür bir olayda zarar gören kişiye veya ailesine ödeme yapmaktadır. Ancak, sadece belirli koşullar altında sorumluluk üstlenilmektedir. Poliçe koşullarına ve hukuki sınırlamalara bağlı olarak sorumluluk ödemeleri sınırlanabilir.


Tamamlanan Faaliyet Sorumluluğu

Sigortada tamamlanan faaliyet sorumluluğu, kuruluş ya da işletmelerin bir proje ya da hizmetin tamamlanmasından sonraki olası sorumluluğunu ifade eder. Bu sorumluluk türü, fiili işten ziyade, yapılan işin yol açabileceği potansiyel zararla ilgilidir. Kapsam olarak genellikle yapılan işten kaynaklanan maddi hasar veya bedensel yaralanmalar sonucunda poliçe sahibine karşı yapılan davalardan kaynaklanan yasal giderler, uzlaşmalar veya mahkeme kararları için korumayı içerir.


Medya / Reklam Sorumluluğu

Medya / reklam sorumluluğu üretilen veya dağıtılan içerikler nedeniyle bir kişinin zarar görmesi durumunda sigortalıyı maddi kayıplardan korumayı amaçlamaktadır. Bu sigorta türünde karşılanacak olan hak taleplerine örnek olarak; iftira, mahremiyet ihlali, telif hakkı ihlali ve ticari marka ihlali davaları verilebilir. Ayrıca, duygusal sıkıntı, mahremiyet ihlali ve paylaşılan içerikten kaynaklanan diğer benzer iddiaları da içerebilir.


Siber Riskler Sigortası

Her sektörü etkileyen siber saldırı ve tehditler, önüne geçilmediği takdirde büyük sorun ve zararlara neden olmaktadır. Bir işletmenin veya kuruluşun, siber saldırı veya veri ihlali sonucunda maruz kalabileceği potansiyel mali kayıplar siber risk sigortası ile karşılanabilir. Bu risk türü, veri kaybını, veri çalınmasını, operasyonların kesintiye uğramasını ve marka itibarının zarar görmesi gibi durumları içermektedir. Ayrıca bu tür olaylar, diğerlerinin yanı sıra yasal maliyetler, düzenleyici para cezaları ve iş kesintisi gibi mali kayıplara

yol açabilir. Siber sigorta poliçeleri; veri kurtarma, yasal ücretler ve bir siber saldırının ardından normal iş operasyonlarının eski haline getirilmesiyle ilgili masraflar için teminat sağlar. Buna ek olarak, bazı siber sigorta poliçeleri, siber saldırı sonucunda sigortalının maruz kalacağı gelir kaybı ve ekstra harcamaların yanı sıra, etkilenen bireylere farklı teminatlar da sunmaktadır.


İşçi Tazminat Sigortaları

İşçi tazminatı sigortası, işveren sorumluluk sigortası olarak da bilinir. Bir işverenin, çalışanların istihdam nedeniyle ve istihdam sırasında ortaya çıkan yaralanma veya ölüm sorumluluğunu teminat altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, çalışanların sağlık giderlerini, ücret kayıplarını ve diğer durumları karşıladığı gibi, yaralanmayla ilgili bir davada işverenin hukuki savunmasını da sağlar. İşçi tazminat sigortaları çoğu ülkede zorunludur. İşyerlerindeki yaralanmalar durumunda hem işvereni hem de çalışanı korumak için yapılmaktadır.

Kaza Sigortaları SSS

Kaza sigortası, kaza veya ihmalden kaynaklanan mal hasarı, kişisel yaralanma veya ölümle ilgili olaylardan kaynaklanan mali kayıpları kapsayan bir sigorta poliçesi türüdür.

Kaza sigortası, ihmal ve kazalardan kaynaklanan mal hasarı, kişisel yaralanma veya ölümle sonuçlanan kayıpları kapsar. Kaza sigortasının kapsamı oldukça geniştir, çok fazla kaza sigortası türü olduğundan kapsamları oldukça detaylıdır. Araba kazaları, kayma ve düşmeler, işçi tazminatları ve diğer kaza olayları örnek verilebilir.

Kaza sigortası genellikle doktorlar, nakliyeciler veya imalatçılar gibi belirli meslekler ve sektörler için kanunen zorunludur. Mülk sahibi olan veya daha yüksek sorumluluk riski taşıyan bireyler veya işletmeler de genellikle kaza sigortasından yararlanır.

Kaza sigortasının maliyeti, teminat türü, teminat miktarı, yer ve kişinin veya işletmenin risk profili dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlı olarak değişir. Bu nedenle net bir fiyat bilgisi verilememektedir.

İhtiyaçlarınıza en uygun kapsamı bulmak için Bridge ile iletişime geçerek kaza sigortası sahibi olabilirsiniz.

Sizin için doğru kaza sigortası miktarını ve türünü belirlemek için risk profilinizi ve teminat ihtiyaçlarınızı değerlendirmek gereklidir. Kapsam seçeneklerinizi incelemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bridge, kaza sigortası kapsamında birçok sigorta ürünü sunmaktadır. Bu ürünleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz

 • Genel Ticari Sorumluluk Sigortaları
 • 3.Şahıs Bedensel Yaralanma Sigortaları
 • 3.Şahıs Maddi Zarar Sigortaları
 • Ürün Sorumluluk Sigortaları
 • Ürün Geri Çağırma&Ürün Garanti & Finansal Kayıp Sigortaları
 • Kaza Sonucu Sızıntı ve Kirlilik Sigortaları
 • İşveren Sorumluluk Sigortaları
 • Grup Ferdi Kaza Sigortaları
 • Organizasyon Sorumluluk Sigortaları
 • Tamamlanmış Operasyon Sorumluluk Sigortaları
 • Medya / Reklam Sorumluluk Sigortaları
 • Siber Riskler Sigortaları
 • İşçi Tazminat Sigortaları